Leave Your Message
01

Kompaniýanyň tertibi

Sichuan Shuisiyuan Daşky Gurşaw Tehnologiýa Co., Ltd. 2010-njy ýylda döredildi, CSSY markasynyň taryhy 13 ýyl, CSSY ýokary tehnologiýaly önümçilik kärhanalarynyň lukmançylyk, laboratoriýa, biofarmasewtiki suw arassalaýyş ulgamynyň gözleglerine, müşderilere arassa arassa suw bilen üpjün etmekde esasy üns berýär. / Ultra arassa suw / Arassalanan suw / sanjym üçin suw / Laboratoriýa lagym arassalaýjy enjamlar, şeýle hem müşderileriň dürli suw isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli suw arassalaýyş çözgütleri. CSSY suw arassalaýyş ulgamlarynda CE, ISO şahadatnamasy bar.
Kompaniýanyň ştab-kwartirasy Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Çengdu şäherinde ýerleşýär. CSSY-nyň ýurtda 18 ofisi bar. Kompaniýanyň umumy meýdany 4000 inedördül metrden gowrak, CSSY kärhanasynyň işgärleri 130 adam, suw arassalaýyş ulgamynyň jemleri 17,000-den gowrak, önümler Aziýa, Europeewropa, Günorta Amerika, Afrika we ş.m. eksport edilýär.

Ilki bilen hyzmat, bitewilige esaslanýar

2013-nji ýylda esaslandyryldy

Döredileli bäri "CSSY" yzygiderli maksady hökmünde "ilki bilen bitewilige esaslanýan" hyzmaty aldy, kärhananyň "hakyky, açyk, innowasiýa, hyzmatdaşlyk" ruhuny wagyz etdi, "hil hyzmatyndan ýokary hilli önümlere" ýapyşdy. düşünje, ulanyjylara we hyzmatdaşlara dürli görnüşli hyzmatlar we ösüş meýdançasy bermek, durmuş saglygy we ulanyjylar üçin gymmatlyk döretmek.

Iş gerimi

01

Dürli hil boýunça suw üpjünçiligi

Keselhanalara, barlaghanalara, uniwersitetlere, zawodlara degişlidir.

02

Derman suw ulgamy, sanjym ulgamy üçin suw

Iýmit, derman, lukmançylyk enjamlary, kosmetika, saglyk önümleri, arassalaýyş ussahanasy üçin amatly.

03

Ters osmoz arassa suw ulgamy, Ultra arassa suw ulgamy

Laboratoriýada, gözlegde we derňewde, gany arassalamakda, dezinfeksiýa üpjün ediş merkezinde, endoskopiki zyýansyzlandyryş merkezinde, ICU we beýleki bölümlerde, biohimiki analizatorda ulanylýar

04

Lagym enjamlary

CDC, PCR laboratoriýasy, stomatologiýa, laboratoriýa, operasiýa otagy, ICU, iýmit siňdiriş endoskopiýa merkezi, patologiýa bölümi we beýleki bölümlerde ulanylýar

05

Gemodializ suw ulgamy, dializ enjamy

Keselhanalarda we üçünji tarap dializ merkezlerinde dializ bölümlerine degişlidir.

06

Içimlik suw enjamlary

Keselhanalar, mekdepler, kärhanalar we edaralar, zawodlar, şäherler we obalar agyz suwy taslamalary üçin amatly.

Taryh

“Sichuan Shuisiyuan” markasy takmynan 10 ýyl bäri ösdürilip ýetişdirilýär, 3 geçiş başdan geçirildi we 3 döwri geçdi.

Başlangyç etap

2010-2012-nji ýyllaryň başlangyç tapgyry

2010-2012

2010-njy ýylda Şuisiýuanyň düýbüni tutujy, 3000-den gowrak müşderä hyzmat edip, suw arassalaýyş, suw arassalaýyş ulgamy enjamlary pudagyna girdi we Suw Siýuan Çançun bölümini döretdi.

Ösüş tapgyry 2013-2014

2013

Çengdu ştab-kwartirasyny döretmegi meýilleşdiriň - toplumlaýyn senagat zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryň.

2014

Bütin ýurt boýunça 5000 müşderä hyzmat edýäris we Ylmy barlaglary, önümçiligi, satuwy we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän professional integral senagat zynjyryny döredýäris.

Bazary giňeltmek 2015-2018

2015

Müşderiniň çeşmesini we bazaryny hasam giňeltmek üçin Henan we nanunnan şahamçalary döredildi.

2016

Siçuan, nanunnan, Guizhou, Henan, Hebeý, Demirgazyk-Günbatar, Liaoning we beýleki sebitlerdäki Şuisiýuan önümleri, görnükliligini has-da ýokarlandyrmak üçin lukmançylyk enjamlary sergisine gatnaşmak we Shaanxi ofisini açdy.

2017

Şuisiýuan Guangxi, Şanhaý, Heilongjiang ofisleri döredildi; Şol ýylda arassa suw enjamlary üçin dezinfeksiýa sterilizatorynyň peýdaly model patent şahadatnamasyny aldy.

2018

Şuisiýuan, Şençzhenen Sante we Şençzhenen Şangýu UPS elektrik üpjünçiligi bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy we içerki ygtyýarly ýörite diler boldy.

Innowasiýa dolandyryşy 2019-njy ýyla çenli

2019

Şuisiýuan şol ýylda Siçuan Wenjiang ştab-kwartirasynyň iş bazasyny gurmak üçin 30 million maýa goýup, lagym önümlerini öndürýän liniýany açdy we gözleg we ösüş barlaghanasyny döretdi.

2020

Şuisiýuan kanalizasiýa bölümini döretdi, Wenjiang ştab-kwartirasynyň iş bazasy resmi taýdan şol ýylda Jiangxi şahamçasyny döretdi.

2021

Strategiki maksatlary düzüň, işgärleri taýýarlamaga üns beriň, dolandyryş mehanizmini kämilleşdiriň we hünär ussatlygyna, hünärmenlige we bazara gönükdirilen işe we dolandyryşa geçiň.

2022

Dürli görnüşli önümler, täze kislotaly suw, gemodializ maşyn, arassalaýjy maşyn önümleri, 15 000-den gowrak müşderä hyzmat edýär.

2023

Markany täzelemek, ýokary tehnologiýaly kärhana bolmak, kärhananyň ylym we tehnologiýa gözlegleri we ösüşi dolandyrmak derejesi netijeli ýokarlanar.

2014

Bütin ýurt boýunça 5000 müşderä hyzmat edýäris we Ylmy barlaglary, önümçiligi, satuwy we satuwdan soňky hyzmaty birleşdirýän professional integral senagat zynjyryny döredýäris.

2013

Çengdu ştab-kwartirasyny döretmegi meýilleşdiriň - toplumlaýyn senagat zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryň.

Ösüş tapgyry

Bazary giňeltmek

2015

Müşderiniň çeşmesini we bazaryny hasam giňeltmek üçin Henan we nanunnan şahamçalary döredildi.

2016

Siçuan, nanunnan, Guizhou, Henan, Hebeý, Demirgazyk-Günbatar, Liaoning we beýleki sebitlerdäki Şuisiýuan önümleri, görnükliligini has-da ýokarlandyrmak üçin lukmançylyk enjamlary sergisine gatnaşmak we Shaanxi ofisini açdy.

2017

Şuisiýuan Guangxi, Şanhaý, Heilongjiang ofisleri döredildi; Şol ýylda arassa suw enjamlary üçin dezinfeksiýa sterilizatorynyň peýdaly model patent şahadatnamasyny aldy.

2018

Şuisiýuan, Şençzhenen Sante we Şençzhenen Şangýu UPS elektrik üpjünçiligi bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy we içerki ygtyýarly ýörite diler boldy.

2019

Şuisiýuan şol ýylda Siçuan Wenjiang ştab-kwartirasynyň iş bazasyny gurmak üçin 30 million maýa goýup, lagym önümlerini öndürýän liniýany açdy we gözleg we ösüş barlaghanasyny döretdi.

2020

Şuisiýuan kanalizasiýa bölümini döretdi, Wenjiang ştab-kwartirasynyň iş bazasy resmi taýdan şol ýylda Jiangxi şahamçasyny döretdi.

2021

Strategiki maksatlary düzüň, işgärleri taýýarlamaga üns beriň, dolandyryş mehanizmini kämilleşdiriň we hünär ussatlygyna, hünärmenlige we bazara gönükdirilen işe we dolandyryşa geçiň.

2022

Dürli görnüşli önümler, täze kislotaly suw, gemodializ maşyn, arassalaýjy maşyn önümleri, 15 000-den gowrak müşderä hyzmat edýär.

2023

Markany täzelemek, ýokary tehnologiýaly kärhana bolmak, kärhananyň ylym we tehnologiýa gözlegleri we ösüşi dolandyrmak derejesi netijeli ýokarlanar.

Innowasiýa dolandyryşy